واقعا جمع سقیفه چگونه جمعی بود؟!

نقل است که هنگام بیعت با ابوبکر در سقیفه نزدیک بود سعدبن‌عباده کشته ‌شود و به نقل بخاری به سوی سعد هجوم‌ برده‌ می‌شود.

در این هنگام یکی از یاران سعد می‌گوید: «مراقب سعد باشید که لهش نکنید!(به نقل بخاری: سعد را کشتید!

و عمر می‌گوید: «او را بکشید، خدا او را بکشد!»

به نقل طبری عمر بالای سر سعد می‌ایستد و می‌گوید: «سعی‌داشتم آن‌گونه تو را له‌کنم که اعضایت از هم بپاشد!»

و سعد ریش عمر را می‌گیرد و می‌گویداگر فقط یک مو از ریشم بکَنی، برنمی‌گردی مگراین‌که دندان سالم در دهانت نیست

و بعدمی‌گوید: «(اگر می‌توانستم) تو را به همان قومی که درمیان‌شان بودی و تبعیّت‌می‌کردی امّا موردتبعیّت نبودی، ملحق‌می‌کردم.»

پس از آن حباب‌بن‌منذر روبه انصار می‌گوید: «اگر بخواهیم این‌ها را از مدینه بیرون‌ می‌کنیم

عمر پاسخ‌می‌دهد: «در آن صورت خدا تو را بکشد.»

و حباب‌بن‌منذر هم در جواب او می‌گوید: «بلکه خودت کشته‌شوی!» 2

آیا این جمع، با این وضعیّت می‌تواند دوستانه باشد و آن را شورای حلّ عقد نامید.

____________________________________________________________________________

1- صحیح بخاری -  ج 8 - ص 27- 28 تاریخ طبری -  ج 2 - ص 459
2- تاریخ طبری،ج 2،ص 459

/ 0 نظر / 12 بازدید