برادرم معاویه!

برادرم معاویه!

 

بررسی اجمالی برخی نقاط بارز تاریخی در تعامل خلیفه ی دوم با معاویه:
مورد یکم :
عمر، معاویه را سالیان درازی در پست و منصب امارات شام باقی نگاه داشت، بدون این که حسابرسی هایی را که نسبت به سایر کارگزارانش اعمال می کرد، درباره معاویه اعمال نماید . (التراتیب الإداریه ،ج1 ،ص 269 ).

 

مورد دوم :
عمر سایر کار گزاران خود را بیش از دو سال در منصب امارات،
باقی نمی گذاشت ؛ (التراتیب الإداریه ،ج1 ،ص 269) در حالی که معاویه را تا پایان
حیات خود، در منصبش باقی نهاد .

مورد سوم:
آن گاه که معاویه از عمر خواست که اومری صادر کن تا بر اساس آن عمل کنم عمر گفت: نه تو را به انجام کاری فرمان می دهم و نه از چیزی باز می دارم.(العقد الفریدج1 ص14)

مورد چهارم:
عمر به اعمال خلاف شرع معاویه با دیده ی اغماض می نگریست.(مسند احمد ج5 ص347)

مورد پنجم :
روزی معاویه نزد عمر مورد مذّمت و سرزنش قرار گرفت. عمر گفت: جوان مرد قریش را نزد ما ملامت مکنید! جوان مردی که در حال خشم، خندان است .(الإستیعاب (درحاشیه الإصابه) ، ج3، ص397 .)

مورد ششم:
عمر هرگاه وارد شام می شد به معاویه می نگریست و خطاب به او می گفت: این، کسرای عرب است.(اسدالغابه ج5 ص38

/ 0 نظر / 10 بازدید