این حق را به رسول خدا نمی دهید؟!

 

به روایات مختلف عباراتی از پیامبر خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله در بستر احتضار صادرشده‌است و در مقابل نیز جملاتی از عمر... 1 در این دو گروه از عبارات تأمّل‌کنید!

ببینید و قضاوت‌کنید آیا این حق برای هر کسی وجود دارد که در لحظات آخرین عمر خویش وصیّت خویش را کتباً نویسد، غیر از رسول خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله ؟!

جملاتی که از پیامبر خدا صلّی‌الله‌علیه‌وآله در بستر احتضار صادرشده‌است :

-إئتونی أکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده

«چیزی به من دهید تا برای شما مطلبی بنویسم تا پس از آن هرگز گمراه‌نشوید!»

- هلم أکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده أبدا

«چیزی بیاورید که برای شما نوشته‌ای بنویسم که پس از آن هرگز گمراه‌نشوید!»

- إئتونی بالکتف والدواة أو اللوح والدواة أکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده أبدا

« کتف و دواتی به من دهید یا لوح و دواتی تا برای شما چیزی بنویسم که پس از آن هرگز گمراه‌نشوید!»

- إئتونی بکتف أکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده أبدا

«کتفی به من دهید تا برای شما نوشته‌ای بنویسم که پس از آن هرگز گمراه‌نشوید!»


به‌راستی کدام یک از این سخنان که منتسب به رسول خداست شبیه هذیان است؟! که عمر در مقابل این‌گونه بگوید:
 

- ما له ! أهجر !! -« او را چه شده؟!هذیان‌می‌گوید!»

- ما شأنه أهجر !!- « چه حالی دارد! هذیان‌می‌گوید!»

- استفهموه إنه یهجر !!- « او را درک‌کنید! هذیان‌می‌گوید!» 

-إنّ رسول الله یهجر  « همانا رسول‌خدا هذیان‌می‌گوید!»

- إنّ رسول الله قدغلب علیه الوجع - « درد بر رسول‌خدا غلبه‌کرده!»

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صحیح البخاری ، ج 1، ص 36-37-کتاب العلم؛ ج 3 ، ص 1155، باب إخراج الیهود من جزیرةالعرب؛ ج 5 ،ص 137؛ ج 7، ص 9 ؛ ج8، ص 160 /

صحیح مسلم ، ج 5، ص 75/

مسند احمد - الإمام احمد بن حنبل - ج 1 - ص 324 – 325/

الطبقات الکبرى - محمد بن سعد - ج 2 - ص 244- ذکر الکتاب الذی اراد رسول الله ان یکتبه لامته فی مرضه الذی مات فیه/

إمتاع الأسماع - المقریزی - ج 2 - ص 132- خبر کتاب رسول الله عند موته/  - ج 14 - ص 446- ذکر اراده الرسول ان یکتب کتابا لاصحابه و قد اشتد به الوجع

 

/ 0 نظر / 11 بازدید